Покана за Общо събрание на БМА - 18.05.2016 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18.05.2016 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2015 г.;

3. Финансов отчет за 2015 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния  съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2015 г.;

5. Приемане на план за дейността на БМА през 2016 г.;

6. Приемане на бюджет на БМА за 2016 г.;

7. Промени в Устава

8. Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и на чл. 13 от Устава на БМА, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.

 

 УС на БМА