За нас

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
БМА обединява всички заинтересувани физически и юридически лица, развиващи дейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм в Бургаския регион, България и Европейския съюз.

БМА развива и утвърждава идеята Бургас - национално и международно пристанище, национален и международен бизнес център; популяризира сферата на търговското корабоплаване като високо квалифицирана и необходима за страната стопанска дейност; съдейства на регионално, национално и международно ниво при решаването на екологични проблеми на българското Черноморие; самостоятелно или съвместно с други лица изработва и участва в изпълнението на проекти, свързани с опазването на околната среда; подпомага органите на местно и държавно управление по въпроси от областта на морската индустрия, търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, яхтинга, морския спорт и туризъм; подготвя предложения и становища при изработването на нормативни документи, отнасящи се до морския бизнес. Бургаска Морска Асоциация осъществява контакти и си сътрудничи успешно с други сродни национални и международни организации. От 1999 г. до 2004 г. БМА бе асоцииран член на Международната асоциация на малките и големите пристанища / IAPH / със седалище в гр. Токио, Япония.

БМА събира средства от встъпителни вноски, членски внос, дарения и други допустими от закона източници; може да извършва и стопанска дейност. БМА разполага със специализиран кабинет за провеждане на обучителни курсове по Световната морска система за бедствия и безопасност ( GMDSS ).

Върховен орган на БМА е Общото събрание.
БМА се представлява и управлява от Управителен съвет, чийто Председател понастоящем е инж. Пламен Русев.