Заглавие Post date
ИСКАНЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ 14/12/2018 - 10:29
ОПР стопанска дейност БМА 2016 г. - част 2 27/06/2017 - 13:45
ОПР стопанска дейност БМА 2016 г. - част 1 27/06/2017 - 13:44
ОПР нестопанска дейност БМА 2016 г. 27/06/2017 - 10:43
Счетоводен баланс на БМА за 2016 г. 27/06/2017 - 10:25
Предложение на БМА към проект на НИД на Наредба №5 за корабните документи 21/06/2017 - 11:16
Отчет на УС за дейността на БМА през 2016 г. 23/05/2017 - 14:23
Отчет на УС за дейността на БМА през 2015 г. 16/11/2016 - 16:05
Споразумение за сътрудничество между БсТПП и БМА 16/02/2016 - 12:09
Отчет на Управителния съвет за дейността на БМА през 2014 г. 03/06/2015 - 10:48
План за дейността на БМА през 2015 г. 03/06/2015 - 10:47
План за дейността на БМА през 2014 г. 17/09/2014 - 12:46
Отчет на Управителния съвет за дейността на БМА през 2013 г. 17/09/2014 - 12:44
Становище и предложения на БМА по проект на Наредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на Генералните планове на пристанищата за обществен транспорт 26/02/2014 - 11:07
План за дейността на БМА през 2013 г. 30/05/2013 - 11:33
Отчет на Управителния съвет за дейността на БМА през 2012 г. 30/05/2013 - 11:32
Становище на БМА относно проекта за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ 11/12/2012 - 14:41
Взаимодействие между пристанищните власти, оператори и концесионери в пристанищата за обществен транспорт от национално значение 08/11/2012 - 16:45
Състояние на морската и речна индустрии в контекста на Интегрираната морска политика 08/11/2012 - 16:40
Отчет на Управителния съвет за дейността на БМА през 2011 г. 16/05/2012 - 12:45