Statute

УСТАВ

НА БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ

 

 

Като се имат предвид обективно съществуващите географски, икономически и политически предпоставки определящи пристанище Бургас и малките пристанища на бургаска област като активен район на търговското мореплаване и съпътстващите го дейности, ние долуподписаните счетохме за необходимо и навременно учредяването на БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ обхващаща активно работещите в тази сфера физически и юридически лица.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 1.Наименованието на сдружението е БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ. Името се изписва съкратено БМА. При осъществяване на международни контакти и кореспонденция се допуска използването на преведеното на английски език име BОURGASMARINEASSOCIATIONсъс съкращение ВМА.

 

СЕДАЛИЩЕ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.2. Седалището на БМА е в гр. Бургас. Адресът на управление на сдружението е: гр. Бургас,8000, ул. "Княз Александър Батемберг" № 1.

 

ПРИНЦИПИ

 

Чл.3. В своята дейност БМА се ръководи от следните принципи:

1.доброволност на членството;

2.самостоятелност и независимост на всеки член в неговата професионална или търговска дейност;

3.взаимно уважение и толерантност между членовете на БМА;

4.БМА- разумна и обективна предпоставка за разрешаване на спорове и недоразумения между членовете, възникнали във връзка и по повод на упражняваната от тях дейност;

5.БМА осъществява дейността си съгласно действащото национално и международно законодателство;

6.морето- обща основа и гаранция за развитието на Бургас и региона.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

чл.4. БМА се създава за постигане на следните цели:

1.обединяване на всички заинтересувани физически и юридически лица развиващи дейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм  в Бургаския регион, България и Европейския съюз.

2.  създаване на условия за водене на клубен начин на живот;

3.развива и утвърждава идеята- Бургас- национално и международно пристанище, национален и международен бизнес център;

4. популяризира сферата на търговското корабоплаване като високо квалифицирана и необходима за страната и черноморския район стопанска дейност;

5.  подпомага членовете на БМА посредством дейността на Асоциацията;

6. съдейства на регионално, национално и международно ниво при решаването на екологичните проблеми на българското Черноморие;

7. създава и развива дружески отношения със сродни организации от страната и чужбина.

Чл. 5.БМА постига целите си с всички допустими от закона средства.

 

ВИД НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6. БМА е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.7. БМА притежава следния предмет на дейност:

1.създава и управлява клуб "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ";

2.осъществява контакти с други близки по предмет национални и международни организации в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм.

3.подпомага органите па местно и държавно управление по въпроси свързани с морската индустрия, търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности,  яхтинга, морския спорт и туризъм.

4.организира и провежда дискусии, семинари, конференции на различни теми от областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм.

5.осигурява информационно своите членове и други заинтересувани лица за морския бизнес в региона, както и в сферата на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм;

6.създава условия и подпомага търговската дейност на своите членове;

7.самостоятелно или съвместно с други лица разработва и участва в изпълнението на проекти свързани с морската индустрия, търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, яхтинга, морския спорт и туризъм и опазването на околната среда;

8. създава работни комисии по поставени въпроси за изработване на становища, мнения, препоръки и др. свързани с морската индустрия, търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, яхтинга, морския спорт и туризъм.

9.подготвя и изработва предложения при изготвянето на нормативни документи, отнасящи се до морския бизнес, морската индустрия, яхтинга и др.;

10.създава и поддържа връзки с БТПП и с други сродни организации;

11.събира средства от встъпителни вноски, членски внос, дарения и други допустими от закона източници.

12. може да извършва стопанска дейност по т.1, 4, 7 и8 от настоящия член, както и друга стопанска дейност, необходима за постигане на целите определени в чл. 4 от устава. Извършваната стопанска дейност  се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони, законите регулиращи съответния вид стопанска дейност.

13. изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др..

14.  БМА не разпределя печалба.

 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 8. (1)Върховен орган на БМА е общото събрание.

(2)Управителен орган на БМА е управителния съвет.

(3)Контролен съвет.

(4) Постоянните комисии и временните комисии, които Управителния съвет определя според нуждите на своята дейност.

 

 

КЛОНОВЕ

 

Чл.9. БМА може да има клонове. Всеки клон се представлява от Управител. Управителят се предлага от членовете на БМА в клона и се избира от общото събрание.

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.10. Общото събрание се състои от всички членове на БМА.

Чл.11. (1) Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.избира и освобождава членовете на управителния съвет, контролния съвет и Председателя на БМА;

3.избира при необходимост експерт-счетоводител по реда и условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и приема годишния му доклад;

4.приема и изключва членове, освен в хипотезата на чл. 17, т. 9;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.взема решение за членуване на БМА в други юридически лица (участие в други организации) и за учредяване на юридически лица;

7.взема решение за преобразуване или прекратяване на БМА;

8.приема основните насоки и програма за дейността на БМА;

9.приема бюджета на БМА;

10.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11.приема отчета за дейността на Управителния съвет и отчета на Контролния съвет и ги освобождава от  отговорност;

12.отменя решения на другите органи на БМА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13.взема и други решения, предвидени в устава.

14. предоставя и други правомощия на Управителния съвет, освен изброените в чл. 17.

(2)Правата по ал. 1, т.1, 2, 7, 9, 11 и12 не могат да се възлагат на други органи на БМА.

(3)Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на БМА.

(4)Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5)Решенията на органите на БМА, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на БМА или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на БМА от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.12. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на БМА в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на БМА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2)Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3)Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БМА, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.13. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.14. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2)Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително;

2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3)Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.15. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2)Решения по чл. 11, ал.1, т.1 и7 се вземат с мнозинство2/3 от присъстващите.

(3)По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.16. (1)  Управителният съвет е ръководен орган на БМА. Управителният съвет се състои от 3 до 9 лица- председател и членове. По възможност членовете на управителния съвет включват представители от различните браншове на морския бизнес, като пилотаж, корабно агентиране и брокераж, корабостроене и кораборемонт, пристанищни дейности и други. Членовете на управителния съвет се избират за срок от четири години.Всеки член на Управителния съвет може да бъде избиран неограничен брой пъти.

 (2)  Изборът на членовете на Управителния съвет може да се извърши с явно или с тайно гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание. При избор с тайно гласуване, всеки член на Общото събрание има право да гласува за толкова кандидати, колкото е броя на членовете на Управителния съвет, определен от Общото събрание или за по-малко. Листа с по-голям брой посочени кандидати от броя, определен от Общото събрание е недействителна. При тайно  гласуване не се прилага разпоредбата на чл. 14, ал. 2.

(3)Председателят на управителния съвет се избира от общото събраниезасрокотчетири години.

Чл.17. Управителният съвет:

(1)представлява БМА, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

(2)управлява, организира, координира и ръководи цялостната дейност на БМА и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

(3)разпорежда се с имуществото на БМА при спазване изискванията на устава;

(4)подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

(5)подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БМА;

(6)определя реда и организира извършването на дейността на БМА, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

(7)определя адреса на БМА;

(8)приема други вътрешни актове на БМА;

(9)изключва членовесамо в случаите на  неплащане на членски внос, след писмено уведомяване на члена, който има задължения към БМА;

(10) създава постоянни и временни комисии. Съставът, редът и начинът на работа на комисиите се уреждат с правилник на съответната комисия;

(11) избира и освобождава изпълнителния директор, председателите и членовете на постоянните комисии  и временните комисии на БМА и контролира дейността им.

(12) назначава щатните служители и определя възнаграждението им;

(13) учредява награди и символи на БMA;

(14)  сключва договори и поема ангажименти за сметка на БMA;

(15) осъществява връзки с международни и местни органи, организации, дружества, юридически и физически лица.

(16) извършва или определя лицето, което да извърши ликвидацията на БМА;

(17)взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

(18)изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 18. (1)Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2)Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4)Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. З и6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел- с мнозинство от всички членове.

(5)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.19. Управителният съвет има право да назначава помощен персонал- секретар /секретариат/. Секретарят на БМА е техническо лице, пряко подчинено на председателя на управителния съвет, като компетенциите му се определят от управителния съвет съгласно целите и задачите, които си поставя БМА.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.20. (1) Контролният съвет е контролен орган на БМА, който контролира финансите на асоциацията, дейността на нейните органи, както и спазването на устава и решенията на общото събрание.

(2) Контролният съвет се избира от общото събрание за срок от четири години.

(3) Контролният съвет се състои от 3 до 5 членa. Контролният съвет има Председател и членове. Всеки член на Контролния съвет може да бъде избиран неограничен брой пъти.

(4) Изборът на членовете на Контролния съвет може да се извърши с явно или с тайно гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание. При избор с тайно гласуване, всеки член на Общото събрание има право да гласува за толкова кандидати, колкото е броя на членовете на Контролния съвет, определен от Общото събрание или за по-малко. Листа с по-голям брой посочени кандидати от броя, определен от Общото събрание е недействителна. При тайно гласуване не се прилага разпоредбата на  чл. 14, ал. 2.

(5) Контролният съвет избира измежду членовете си Председател на Контролния съвет на БМА.

(6). Контролният съвет заседава най-малко веднъж на шест месеца. Свиква се на заседание от Председателя  или при писмено искане  на всеки негов член. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Контролния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Контролния съвет негов член.

(7) Заседанията на Контролния съвет се считат за законни , ако на тях присъствуват повече от половината  членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

20а. (1)Изпълнителният директор на БMAсе назначава и освобождава от Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор:

1. Подпомага Председателя на Управителния съвет и Управителния съвет в дейността им.

2. Изпълнява оперативната дейност в БМА.

3. Може да бъде упълномощен за извършване на определени правни действия от Управителния съвет.

 

 

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

 

Чл.21. (1) БМА се представлява от управителния съвет.

(2)По съдебни спорове между БМА и управителния съвет, съответно членове на управителния съвет, БМА може да се представлява и от избрани от общото събрание едно или няколоко лица.

(3)Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на БМА чрез своя представител или упълномощено от него лице.

 

 

ЧЛЕНСТВО И РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ

ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл.22. (1) Членуването в БМА е доброволно. Член на БМА може да бъде всяко юридическо или физическо лице, развиващoдейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм. Членовете на БМА са редовни и почетни.

(2)Членовете на асоциацията трябва да се ползват с доверие и авторитет, в средите, където упражняват своята дейност, известни със своите професионални и делови качества.

(3)Всеки член има право да участва в управлението на БМА, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от всички дейности и имущество на БМА по реда, предвиден в устава, да утвърждава авторитета и да бъде лоялен към БМА.

(4)Всеки член е длъжен да прави предварителна вноска при първоначално придобиване на членство и да плаща редовен членски внос, който се определя ежегодно от общото събрание.

(5)За задълженията на БМА членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(6)Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму в предвидените за това случаи в устава.

Чл.24. (1) Почетните членове могат да бъдат физически лица, известни със своя значителен принос в дейността на БМА или в областите, в които асоциацията реализира своите цели и задачи.

(2)Почетните членове не плащат членски внос и могат да участват в работата на органите на БМА със съвещателен глас.

Чл. 25. (1) Учредителите на БМА са членове по право, след като внесaт членския си внос.

(2)Членството се придобива с решение на Общото събрание. Всеки кандитат за член подава писмена молба до управителния съвет на БМА, като писмено декларира, че е запознат с устава на асоциацията и е съгласен да изпълнява неговите разпоредби. Кандидатурата на всеки кандидат за член се подкрепя с писмени препоръки от двама члена на асоциацията.

(3)Законните представители на юридическите лица членове на БМА могат да станат членове като физически лица след прекратяване на представителството им, с подаване на писмена молба до управителния съвет без да плащат членски внос.

Чл. 26. (1)Членството се прекратява:

1.с едностранно волеизявление до сдружението;

2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.с изключването;

4.с прекратяването на БМА;

5.при отпадане.

(2)Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо или от управителния съвет в хипотезата на чл. 17, т. 9.

(3)Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по ред определен от управителния съвет.

 

СРОК

 

Чл.27. БМА е учредено за неопределен срок.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ

 

Чл.28. Имуществените вноски се приравняват на встъпителните вноски, които са еднократни и са равни съответно на годишния членски внос за физически и юридически лица.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.29. БМА се прекратява:

1.с решение на общото събрание;

2.с решение на окръжния съд по седалището на БМА в предвидените от закона случаи.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.30. (1) При прекратяване на БМА се извършва ликвидация.

(2)Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3)Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал.1. т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от окръжния съд по седалището на БМА.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

 

Чл. 31. (1)Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание взето преди прекратяването.

(2)Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на БМА.

(3)Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4)Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.1 - 3, отговарят за задълженията на прекратената БМА до размера на придобитото.

 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на БМА, проведено на 23.03.2010 г.