ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА GMDSS И ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ НА КОНВЕНЦИЯТА SOLAS

/ Източник: Сайта на Морски вестник, ИК "Морски свят" /

 

От 10 до 14 юли 2017 г. в ММО (IMO) в Лондон, ще се проведе редовната годишна сесия на Обединената група на експерти на МСД (ITU) и MMO. Групата е известна с абревиатурата IMO/ITU EG.

В дневния ред са предвидени две основни теми със съответни точки. Първата тема е свързана с подготовката на документите на ММО за следващата Световна радиокомуникационна конференция през 2019 г. (WRC 19). Втората тема е свързана с изработване на окончателен документ с предложение за най-голямата промяна на Конвенцията SOLAS от влизане в действие на GMDSS и отнасяща се до морските радикомуникации в цялост и основно до GMDSS. Този окончателен документ трябва да се представи на сесията на Подкомитета по навигация, комуникации, търсене и спасяване (NCSR), която ще се състои в началото на следващата година. От своя страна NCSR следва да представи консолидиран и одобрен доклад пред сесията на  Комитета по морска безопасност (MSC). Това трябва да се случи на първата годишна сесия на MSC през 2018 г. Целта е окончателно решение на MSC за промяната на Конвенцията SOLAS, за да са осигурят необходимите  регулативни предпоставки за модернизация на GMDSS. На практика тази промяна се доближава по своята философия до промените (допълненията), извършени през 1988 г., но в съвременните условия.
За съжаление трябва да се каже, че този път работата на сесията на IMO/ITU  EG ще бъде много затруднена. ...

Пълния текст на статията на инж. Стефан ДИМИТРОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.