Решения на Общото събрание на БМА от 20.11.2012 г.

На 20.11.2012 г., в Заседателната зала на „Пристанище Бургас” ЕАД, се състоя извънредно Общо събрание на членовете на Бургаска Морска Асоциация. То протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас
3. Определяне на представител на БМА в учредителното събрание
4. Разни.
По точка 1 от дневния ред бяха приети следните нови членове на БМА:

- Славей Йорданов Велчев

- Гинко Ангелов Георгиев

- "БМФ Порт Бургас" ЕАД

По точка 2 от дневния ред Общото събрание реши БМА да участва в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път”.

По точка 3 от дневния ред Общото събрание единодушно избра к.д.п. Живко Петров за представител на БМА в учредителното събрание на клъстера. 

По точка Разни от дневния ред: Обсъдено бе предложение за финансова подкрепа на доизграждането на строящия се в кв. „Меден рудник” храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец”. След проведената дискусия, Общото събрание на БМА единодушно взе следните решения:
1. Наличната сума в банкова сметка № BG35 UNCR 7630 1076 2093 72 на БМА в Уникредит Булбанк, която бе предназначена за подпомагане изграждането на Паметник на моряка, поради  изчерпване на първоначалното й предназначение, се пренасочва за дарение за доизграждането на храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас.
2. БМА слага начало на кампания за набиране на средства за доизграждане на храма. Горепосочената банкова сметка ще бъде оповестена на електронната страница на БМА и чрез писма до членовете на БМА и фирмите от морския бизнес в Бургас, с призив за дарения до 27.12.2012 г.
3. На 28.12.2012 г. постъпилите дарения ще бъдат преведени по сметката на църковното настоятелство за целево разховане.