Решения на Общото отчетно-изборно събрание на БМА от 15.05.2013 г.

На 15.05.2013 г. се проведе редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на БМА. Събранието прие с пълно единодушие отчетния доклад на УС за дейността на сдружението през изминалата 2012 г, както и годишния финансов отчет за 2012 г. Гласувани бяха план за дейността и бюджет  за 2013 г. Членският внос остана непроменен, а именно: 80 лв. за физически лица, 200 лв. за юридически лица с нестопанска цел и 500 лв. за търговски дружества.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на Управителния и на Контролния съвет за дейността им за 2012 г.
От Управителния съвет бе освободен г-н Павел Маринов, поради избирането му за народен представител в 42-то НС. На негово място за член на УС отново бе избран г-н Венелин Тодоров.