Проведе се годишното Общо събрание на БМА

На 25.04.2012 г., в Културен център "Морско казино" се състоя годишно отчетно Общо събрание на Бургаска Морска Асоциация, при предварително обявения в Държавен вестник Дневен ред. Събранието взе с единодушие следните решения:

- ОС прие отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на БМА през 2011 г.

- ОС прие годишния финансов отчет на БМА за 2011 г.

- ОС освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2011 г.

- ОС прие членския внос за 2012 г. да остане непроменен: 80 лв.- за физически членове, 500 лв. - за търговски дружества и 200 лв. за юридически лица с нестопанска цел.

- ОС прие План за дейността на БМА през 2012 г.

- ОС прие бюджета на БМА за 2012 г.

След изчерпване на дневния ред и закриване на официалната част, присъстващите членове на сдружението се преместиха в близкия р-т "Рубаят" за традиционния коктейл.