Проект на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България

НА ВНИМАНИЕТО НА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БМА

 

Информираме Ви, че на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван за обществено обсъждане Проект на нова Наредба №6. Ето част от мотивите на работната група, които са препечатани от сайта на МТИТС:

"При изработване на проекта на Наредба за компетентност на морските лица, работната група изцяло се е съобразила с изискванията, заложени в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) на Международната морска организация, както и на промените в посочената конвенция, които влязоха в сила на 01.01.2012 г.

Изготвянето на проект за нова Наредба за компетентност на морските лица и отмяната на сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, се налага с оглед многобройните промени, които трябва да претърпи материята, уреждаща изискванията, свързани с:

- компетентността на морските лица; видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности; придобиването на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка; условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа; опазването на морската и речната среда и имущество на море и река;

- учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности; достигането на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика.   ...................

Променени са наименованията на голяма част от длъжностите с цел унифицирането им с наименованията, посочени в Националния класификатор за професиите и длъжностите.

Проектът предвижда и промяната в правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ” в правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”. Същата се налага с оглед динамиката в съвременното малотонажно корабостроене, което търпи сериозно развитие през последните 10 – 15 години. Това оказва сериозно влияние, както на частния крайбрежен риболовен флот, така и на съдовете за спорт и развлечение. През 2007 година бяха въведени нови правоспособности, които обаче не можаха да изпълнят предназначението си изцяло. Правоспособността „Капитан на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” не отчете нито реалните мощности на силовите установки на съдовете, които се използват, нито бе съобразена с бруто тонажа на наличните плавателни съдове. В резултат на това много лица, занимаващи се с риболов и/или спортуващи на съдове с големина от 25-30 БТ, каквито са повечето ветроходни яхти и риболовни кораби по нашето крайбрежие, бяха поставени пред дилемата да стартират скъпоструваща и продължителна квалификация или да продължат дейността си като са в нарушение на действащото законодателство. Този проблем принуди Изпълнителна агенция „Морска Администрация” да търси коригиращи решения за определен кръг морски лица, чиито поминък бе пряко засегнат. С оглед горното, работната група предлага изменения в правоспособностите, които отчитат реалните обстоятелства, свързани с необходимите теоретични и практически знания за съответния тип плавателни средства, правейки по-плавен прехода между отделните правоспособности, а именно премахване на районите на плаване и максималната мощност на силовата уредба при правоспособността „Шкипер на съд за спорт и развлечение до 300 БТ” и увеличаване на бруто тонажа от 20 на 40 при запазване на останалите ограничения за правоспособността „Водач на кораб до 20 БТ на море”.

Отново с посочената цел са въведени по–високи изисквания при подготовката на морските лица – професионалното им образование, обучение и квалификация; учебно – материалната база на морските и речни учебни заведения и центрове и редът за провеждане на изпити. Завишени са изискванията във връзка с одобряването от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на курсове за придобиване на квалификация. Въвежда се санкция за учебните заведения и центрове, които допускат системни нарушения по отношение реда за провеждане на одобрени курсове и програми, а именно: отнема им се правото да провеждат курсове за срок от 6 (шест) месеца.

Предложени са изцяло нови правила, уреждащи реда за провеждане на изпити. Предвидено е изпитите да се провеждат в специално оборудвани зали на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, устно или на компютърни станции, свързани с информационна система за провеждане на изпити, съдържаща изпитни въпроси и задачи, специализирани компютърни програми и тренажори. Залите за провеждане на изпити трябва да са снабдени със система за аудио и видео наблюдение като целта е повишаване на контрола при провеждане на изпитите за получаване на правоспособност и заемане на длъжност на борда на кораба.  .......................

Параграф 12 (дванадесети) от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за наредба съдържа правило, съгласно което лица, придобили правоспособност „Водач на кораб до 20 БТ”, съгласно чл. 34, т. 5 от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, запазват придобитата правоспособност като същата се приравнява на „Водач на кораб до 40 БТ”, съгласно чл. 33, т. 5 от проекта за нова Наредба за компетентност на морските лица.

В параграф 13 (тринадесети) от Преходните и заключителни разпоредби на проекта за наредба е предвиден 6 (шест) месечен срок, в който лица, придобили право за организиране на курсове за специална и допълнителна подготовка, по реда на чл. 61 и сл. от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, могат да подават заявление за организиране на курсове в съответствие с чл. 59 и сл. от проекта за нова наредба.

Предвидено е Раздел III „Ред за провеждане на изпити” на глава шеста „Подготовка на морските лица”, да влезе в сила от 01.09.2012 г., а дотогава да се прилага Раздел ІІІ – „Ред за провеждане на изпити” на Глава шеста „Подготовка на морските лица” от сега действащата Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Това се налага с оглед осигуряването на новия ред за провеждане на изпити – оборудване на изпитните зали с компютърната техника; изграждането на системата за аудио и видеонаблюдение; съставяне на необходимата база данни от изпитни въпроси, които да се интегрират в информационната система за провеждане на изпити на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
 

Всички заинтересовани членове на БМА могат да се запознаят с пълния текст на Проекта на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Р. България, след което да ни изпратят писмените си мнения на ел. адрес на БМА bmassociation [at] mbox [dot] contact [dot] bg, за да се изработи единно становище на Асоциацията.