Покана за Общо събрание на БМА - 30.03.2011 г.

На вниманието на

членовете на БМА

 

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.03.2011 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Институт за регионални стратегии - Бургас, гр. Бургас, ул. “Княз Ал. Батенберг” 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2010 г.;
3. Финансов отчет за 2010 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2011 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2010 г.;
6. Приемане на бюджет на БМА за 2011 г.;
7. Приемане на план за дейността на БМА през 2011 г.;
8. Разни.
Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.00 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.