Покана за Общо събрание на БМА - 27.05.2015 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 27.05.2015 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2014 г.;
3. Финансов отчет за 2014 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2016 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния   съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2014 г.;
6. Приемане на план за дейността на БМА през 2015 г.;
7. Приемане на бюджет на БМА за 2015 г.;
8.  Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и на чл. 13 от Устава на БМА, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.

 

УС на БМА