Покана за Общо събрание на БМА - 26.03.2014 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 26.03.2014 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2013 г.;
3. Финансов отчет за 2013 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2014 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния   съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2013 г.;
6. Приемане на план за дейността на БМА през 2014 г.;
7. Приемане на бюджет на БМА за 2014 г.;
8.  Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.

 

К.д.п. инж. Живко Петров
Председател на УС на БМА