Покана за Общо събрание на БМА - 20.11.2012 г.

НА  ВНИМАНИЕТО  НА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  Б М А

 

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.11.2012 г. от 17.00 ч. в залата на Пристанище Бургас - гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас;

3. Определяне на представител на БМА в учредителното събрание;

4. Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.

УС на БМА