Покана за Общо отчетно-изборно събрание - 17.05.2022 г.

Изх. № 22-223/14.04.2022 г.

ДО                                                                                                   
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на СНЦ Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 17.05.2022 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, при следния дневен ред: 
1. Приемане на нови членове; 
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2021 г.; 
3. Финансов отчет за 2021 г.; 
4.  Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния   съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2021 г.;
5. Избор на Председател, Управителен сьвет и Контролен сьвет;
6. Приемане на план за дейността на БМА за 2022 г.;
7.  Приемане на бюджет на БМА за 2022 г.;

 8. Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.50 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и на чл. 13 от Устава на БМА, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.

 УС на БМА