ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" е юридическо лице с нестопанска цел. Събира и съхранява лични данни от своите членове, контрагенти и др, с оглед на организиране на дейността си по обединяване на всички заинтересувани физически и юридически лица развиващи дейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм в Бургаския регион, България и Европейския съюз; създаване на условия за водене на клубен начин на живот; развиване и утвърждаване на идеята - Бургас - национално и международно пристанище, национален и международен бизнес център; популяризиране сферата на търговското корабоплаване като високо квалифицирана и необходима за страната и черноморския район стопанска дейност; подпомагане членовете на БМА посредством дейността си; съдействие на регионално, национално и международно ниво при решаването на екологичните проблеми на българското Черноморие; създаване и развиване дружески отношения със сродни организации от страната и чужбина. Ето защо е необходимо да съберем лични данни за идентификация, кореспонденция, т.н. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" ще поиска от Вас допълнително съгласие.

В това известие за поверителност указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Вашите данни може да бъдат предадени: (а) ако сме длъжни да направим това чрез закон, регламент или правен процес (като например съдебно разпореждане или призовка), (б) в отговор на искания от правителствени агенции, като правоприлагащи органи , или (в) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

 

СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

- Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.

- Данни за контакт на Отговорника по защита на данните.

- Целите на обработването;

- Правното основание за обработката;

- Съответните категории лични данни, които се обработват;

- Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

- Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

- Ако обработката се основава на законните интереси на СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ" или на трета страна, информация за тези интереси;

- Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

- Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

- Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

- Подробности за правото Ви на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни   https://www.cpdp.bg/ ;

- Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

- Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

- Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашиге данни, които се обработват, е необходимо: да попълните искане за достъп, което можете да намерите на сайта ни или разположени екземпляри от бланка на достъпно място в офиса на СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ", или да отправите искане под формата на писмо или имейл на посочените контактни данни на СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ", или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните .

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо: да се легитимирате с документа си за самоличност.

 

Местоположение на СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ":

Държава: България

Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000

ул. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ”  No 1 ,

Телефон: + 359 56 844-744

Ел. поща:  bmassociation [at] mbox [dot] contact [dot] bg

Интернет страница:  www.bma.bg

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:   Мариана Янева

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете на телефони  056 844744, 0878 995581 и на Ел. поща: bmassociation [at] mbox [dot] contact [dot] bg